Xiang Zhang

Machining Shop & Makerspace Manager
xiang.zhang@osucascades.edu

Office: 541-706-2190

Edward J. Ray Hall

Edward J. Ray Hall 102D

1500 SW Chandler Avenue

1500 SW Chandler Avenue
Bend, Oregon 97702